بیسوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی‌توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی‌توانند آموخته‌های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند؛ این همان جمله معروف الوین تافلر است.چالش جدی‌ای که مدت‌هاست بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای را رنج می‌دهد و آنها را در عرصه رقابت اعم از جذب مخاطب تا شکوفایی در اقتصاد رسانه‌ای دچار آسیب می‌کند، باقی ماندن در مرداب تکنیک‌ها و آموزه‌های کهنه و فرسوده است. در شکل‌گیری این فضای نامطلوب عوامل مختلفی نقش دارند اما پس از تحلیل عاملی به روشنی جایگاه دانش کاربردی به‌کار گرفته شده در رسانه‌ها در شکل‌گیری این وضعیت خودنمایی می‌کند. این مقدمه، چکیده باور برخی محققان در شناسایی یکی از مشکلات جدی و دغدغه‌های اصلی رسانه‌ها و مدیران آنهاست. یافتن پاسخی مناسب و راهگشا برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند رسانه‌ها هدف نگارش این یادداشت است.


ادامه مطلب ...