با لحاظ پیوستگی پیچیده و متنوع جهان امروز، یکی از الزامات رویارویی موثر رسانه ها با شرایط و مسایل جامعه برای ادامه حیات آنها کسب دانش و مهارت های خاص توسط مدیران آنهاست.  دلیل این امر را هم می توان در محیط های رنگارنگی جستجو کرد که مدیران و فعالان رسانه ها با ارزش ها، خواسته ها و انتظاراتی مواجه می شوند که متفاوت از ارزش ها و فرضیات شخصی آنهاست.


ادامه مطلب ...