یادداشت "خطر در مرز" بر اساس چهارچوب و مطالب جمع آوری و ارائه شده توسط برادر عزیز آقای حسین اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی تدوین شده است.

برخود فرض می دانم از زحمات ایشان و مطالب بسیار مفیدشان تشکر کنم.