این شیرماده پس ازشکارکردن متوجه می شود که شکارش باردار بوده وابتدابه نجات بچه شکار خود می پردازد و بدون دریدن شکاری که بازحمت بدست آورده٬ بروی زمین درازکشیده ودق می کند و می میرد.

برخی ازما انسانها بدون توجه به دیگران وتنهابرای نشان دادن منم منم های خودمان چه راحت با زندگی دیگران بازی کرده و آنهارا نابود می کنیم.