آقای کروبی
وقت کم است...
دیره ...
بیا.
منتظریم
جان هرچی مرغه
بیا مارو از دست ....نجات بده
فقط باور کن
وقت کم است
(به نوشته کاغذ در دستان شیخ دقت کنین!)