بار دگر جمعه شد اي عاشقان

جمعه بود روز امام زمان

می خواستم یه کم درد دل کنم اما حرفای آقای امینی از علمای قم که بازم به مداحا و بعضی حرفاشون گیر داده بازم دلم گرفت البته یه کم بیشتر از قبل !! نمیدونم این مداحا کی میخوان بس کنن!