و اما بهره ببريد از جشن خانه سينما در زمان وزارت ارشاد دولت اصولگرايمان !

آقاي ...... كه من خيلي دوستشان دارم اگه ميشه به اين سوال من كوچولو جواب بدن كه اگر الان وزير نبودن و تو روزنامه كيهان قلم مي زدند ؛‌ راجع به اين جشن با شكوه چه مي فرمودند ؟

آيا جز اين بود كه اين جشن و برگزاركنندگان آن ...... خوانده مي شدند .

باور كنيد خودمم گيج شدم ..

به قول يكي از رفقا :‌

بگذريم .

چرا که این نیز بگذرد!

و چون می گذرد غمی نیست