برادر سليمی نمين را می شناسيد؟

ايشون يه مصاحبه با ايسنا کردند و در مورد انجمن فخيمه حجتيه مطالبی را گفتند.

فعلا مطالب و نظرات ايشون رو بخوانيد تا بعدا منم نظرمو بگم( اينجا کليک کنيد)