سلام برو بچ!

قبلا يه وبلاگ داشتم ولي .....خدا بيامرزدش

از امروز با اين يكي اومدم

راستي آقا طلبيده

قربونش برم

غرفه هايت همچو روي حور گل انداخته

هرچقدر من بدم ايشون آقاست!

ميرم پابوسش

(راستي با هواپيما ميرم دعا كنين نيفته)

حلالم كنين

يا حق