امروز سالروز ویران شدن خانه اربابمان است....

ای وای برما که غیرتمان رنگ دنیایمان شده...

وای...