ای کاش امشب کاظمین بودم

ای کاش کنارت بودم

ای کاش

.

.

اگر تو را رها کنم

تو را به جان مادرت

مرا رها نکن