به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است