این عید به نور فاطمیه زیباست                                  روزی تمام سال من از زهراست

با بردن نام فاطمه فهمیدم                               سالی که نکوست، از بهارش پیداست

***

سال دیگری آغاز شد و جنب و جوشی تازه و همیشگی در عالم خلقت دوباره چشم نوازی می کند.

لحظه تحویل سال که در بیان برخی نقطه عطف آغازی نو برای جهانیان است آنچنان تبرک و تقدسی برای انسانها یافته است که تلاش می کنند تا بهترین بهره را از این لحظات برداشت کنند.

یکی از برداشت ها آرزوهای بزرگ و زیبا و دعاهای خواستنی و یافتنی است برای بهترین کسان و عزیزتران نزدیکان. هرکسی برای عزیزانش دعایی میکند؛ شما چه دعایی می کنید؟

سلامتی؟ وسعت رزق؟ تندرستی؟ ازدواج؟ زیارت؟ سیاحت؟ وصل و آشتی؟ پرهیز از حسد و کینه؟ پیشرفت؟ و ...

اما به راستی بهترین هدیه خداوند چیست؟ و چه چیز را می توان از آن ذات پاک طلب کرد؟

نگارنده بر این باور است که شاید بالاترین و زیباترین هدیه خداوند "عافیت و آرامش" است. برای همین لحظه تحویل سال؛ این نعمت بزرگ را از خداوند متعال برای همه انسانها بویژه دوستان و  نزدیکانم آرزو کردم.

بالضروره این نکته را یادآور می شوم که عافیت و آرامش اسباب و ابزاری دارد که قطعا از ارکان آن؛ "هم راه" مطلوب و مناسب است؛ همانها که با یکدیگر "هم سری" می کنند تا مسیری دشوار را در کنارهم بپیمایند.

خدای متعال را شاکرم که موهبت آرامش را تصدق سر هم راه و هم سری مهربان و نازنین به من عنایت کرد؛

او که پاسخش به کاستی های تلاش من در زندگی تنها لبخند است و مهربانی؛

او که قرین همیشگی عافیت و آرامش من است؛

او که دوری اش موجب فرقت و آزردگی جان و خاطر است و قربتش موجب سرور روزافزون؛

او محبوبی است که که مرا ترغیب می کند به خدا نزدیک شدن و پرهیز از آنچه محبوب حقیقی آن را نمی پسندد؛

او که هر روز بیشتر خواستنی می شود و پیوندش ناگسستنی؛

او که صورت زیبایش در آیینه قلبم برای ابد منقش است؛

او که نور چشم و قوت دل و جان من است؛

او که انتظارش برایم شیرین و لقایش محبوب هر ساعت من است؛

او که دوستش دارم و دوستش دارم و دوستش دارم؛

او که نبودنش روح و جانم را پژمرده می کند؛

او که رنج ش وجودم را پرغصه می کند؛

او که محبوب نازنین مهربان رویایی شیرین سخن نکوفال شکرصورت است.

آری؛ لحظه تحویل سال برای همه عافیت و آرامش خواستم و لوازم و ارکانش را؛

خدایا به همه آنها که دوستشان داری؛ "هم راه دوست داشتنی و خواستنی" مانند آن بهترین موهبتی که به من هدیه کردی؛ عنایت فرما.

خدایا مرا قدران اقیانوس نعمت و برکتی که تصدق سر هم راه و هم سر نازنینم به من عنایت کردی قرار ده.

خدایا وجودش را برای من حفظ فرما.