"ماهنامه مدیریت رسانه" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی قمصریان، از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفت.
 
به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت برمطبوعات دردر جلسه مورخ 20/9/91  هیأت نظارت برمطبوعات، با انتشار ماهنامه «مدیریت رسانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی قمصریان» موافقت شد.

در این جلسه همچنین تقاضای صدور مجوز نشریات عمومی، اختصاصی، تخصصی و پایگاه‌ های اطلاع‌رسانی اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 4 پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی و 30 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد 2 هفته‌نامه، 5 دوهفته‌نامه، 18 ماهنامه و 5 فصلنامه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.